Fundaţia Academică
"I.F.2000"
Poiana cu schit

proiect de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate
 
 

 

 

     

Rezervaţia naturală Poiana cu Schit

Rezervaţia naturală Poiana cu Schit reprezintă cea mai mare şi mai expresivă poiană din masivul păduros Bârnova - Repedea, prin flora ei bogată şi variată, fitocenozele interesante, dar şi prin peisajul pitoresc. Masivul păduros Bârnova - Repedea este unul dintre cele mai vaste areale de pădure nefragmentată din judeţul Iaşi.

“Poiana cu Schit” este o rezervaţie naturală de interes naţional, cu caracter floristic, în suprafaţă de 9,5 ha, aflată pe teritoriul administrativ al comunei Grajduri. Este în proprietate de stat şi în administrarea şi custodia Direcţiei Silvice Iaşi, prin Ocolul Silvic Pădureni.

Flora rezervației  este una bogată și variată, cuprinzând circa 200 de specii de plante superioare. Compoziția floristică este și ea variată predominând două asociații vegetale:

 • Asociația de păiuș, cu Festuca valesiaca și F. Sulcata.
 • Asociația de iarba câmpului – Agrostis capillaris (A. Tenuis)

Asociaţia de păiuş acoperă circa 50% din suprafața rezervației având un caracter ecologic eterogen accentuat. Remarcăm prezența mai multor specii xerofile ca : păiuș, dumbăț etc; și prezența unui număr însemnat de plante cu caracter xeromezofil ca: lucerna galbenă, trifoi, sulițică, mușcata dracului, coada șoricelului; sau chiar mezofil precum: pieptănărița, golomăț, vițelar, iarba câmpului.

 

 

Norme de comportament în ariile naturale protejate

Principalele reguli ce trebuie respectate în rezervaţia naturală sunt menţionate atât în legislaţia în vigoare cât şi în regulamentul rezervaţiei. Astfel, se interzic:

 • activităţi de utilizare a resurselor naturale, cu excepţia intervenţiilor ce au ca scop protejare, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care a fost constituită rezervaţia;
 • accesul fără acceptul custodelui; accesul cu vehicule motorizate;
 • păşunatul şi accesul animalelor domestice;
 • aprinderea focului; incendierea vegetaţiei;
 • camparea; săparea de şanţuri; abandonarea de deşeuri;
 • tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane;
 • schimbarea destinaţiei terenului;
 • distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.
 • colectarea de floră şi faună;
 • orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a speciilor de floră şi faună protejate prin lege;
 • perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor de faună;
 • distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
 • deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
 • recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor;
 • vânătoarea;
 • scoaterea definitivă sau temporară a terenului din circuitul silvic.

Alte prevederi:

 • în cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale, epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării custodelui, în vederea mobilizării şi luării măsurilor de prevenire, reducere şi eliminare a efectelor negative;
 • activităţile de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul custodelui, în baza unui contract de cercetare.

 

 


„Piatra voievodală” Dorin Lupea