Fundaţia Academică
"I.F.2000"
Poiana cu schit

proiect de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate
 
 

 

 
Fundaţia Academică
"I.F. 2000"

MOL ROMÂNIA
     

Proiectul „Poiana cu schit” - 2011

Fundaţia Academică „Idei şi Fapte pentru anii 2000” realizează, în perioada 1 aprilie – 30 noiembrie 2011, proiectul „Poiana cu schit”. Proiectul este inclus în programul „Spaţii verzi – Arii naturale protejate”, iniţiat, manageriat şi finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea – Ciuc. În implementarea acestui program, Fundaţia finanţatoare beneficiază de suportul oferit de societatea MOL România.

Proiectul îşi propune să descopere pentru cât mai mulţi studenţi şi elevi ieşeni, pentru cât mai mulţi cetăţeni ai oraşului, aria naturală protejată numită „ Poiana cu schit”, ţinutul de legendă situat în imediata lor vecinătate, depozitar de frumuseţi naturale sau create de mâna omului, depozitar de mărturii pentru oamenii de ştiinţă ai mediului.

Poiana cu schit este rezervaţie floristică, inclusă în catalogul Academiei Române, considerată cea mai mare poiană naturală cu compoziţie tipică silvostepei Moldovei. Poartă un nume dat din vechime, datorat unei bisericuţe ridicate de cneazul Duma Negru, fost mare vornic al Ţării de Jos, în vremea voievodului Alexandru cel Bun. Ruinele, incluse în Lista monumentelor istorice, mai dăinuiesc, încă, pe pajişte.

Tot aici, în Poiana cu schit, se află şi 30 de lucrări de artă monumentală, realizate în perioada anilor optzeci de cei mai buni sculptori români, constituindu-se într-un adevărat muzeu în aer liber. Este singura tabără de sculptură în piatră din Moldova.

Peste 200 de elevi şi studenţi, în marea lor majoritate studenţi ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, vor participa la vizite tematice în poiană, cu scopul de a întâlni, în mediul lor natural, speciile rare pe a căror prezenţă s-a bazat decizia de instituire a ariei naturale protejate. Vor folosi materialul documentar elaborat în cadrul proiectului, dar şi informaţiile oferite în cadrul workshop-ului:

Arii naturale protejate - legislaţie, caracteristici, norme de comportament
Studiu de caz: „Poiana cu schit

La workshop vor participa 25 de studenţi şi elevi, reprezentanţi ai celor şase echipe care vor vizita aria protejată în perioada iunie - septembrie 2011.

Deplasarea în aria naturală protejată va cuprinde şi vizitarea „Poienii cu statui”. Va fi un bun prilej pentru ca tinerii participanţi să întâlnească şi să dezlege taine şi legii ale artei sculpturale moderne. Vor fi însoţiţi de reprezentanţi ai Uniunii Artiştilor Plastici Iaşi şi vor folosi materialele documentare elaborate de aceştia.

Materialul documentar acumulat va fi valorificat prin elaborarea lucrării monografice Aria naturală protejată „Poiana cu schit”. Lucrarea va fi oferită unităţilor de învăţământ şi organizaţiilor de studenţi şi elevi, organizaţiilor societăţii civile ieşene, autorităţilor locale, mass – media.

Proiectul îşi propune promovarea şi popularizarea ariei naturale protejate Poiana cu schit insistând pe nevoia, pe datoria de a-i proteja frumuseţea şi a-i asigura integritatea. În acest context, materialele elaborate în cadrul proiectului vor fi oferite şi agenţiilor de turism, în tentativa de a-i convinge să includă aria protejată între ofertele lor turistice. Se va asigura, astfel, Poienii cu schit, o vizibilitate suplimentară, menţinută şi în etapele ulterioare finalizării proiectului. Se vor crea condiţiile unui acces controlat în aria protejată, cu acordul autorităţii tutelare, aşa cum o cere calitatea consemnată în nomenclatorul Academiei Române.

Frumuseţea şi valoarea documentară a locului, îl recomandă ca ţinut reprezentativ al meleagurilor ieşene. Acest statut va fi consolidat prin instituirea Zilei ariei naturale protejate „Poiana cu schit”. Ziua va fi stabilită prin consultarea a cât mai multor ieşeni şi va constitui, în fiecare an, prilej de promovare şi de identificare de soluţii pentru mai buna şi sigura ei valorificare.

Un obiectiv important al proiectului este constituirea parteneriatului „Împreună pentru sănătatea mediului ieşean”. Parteneriatul va reuni structuri ale comunităţii ieşene cu responsabilităţi în domeniul mediului. Întâlnirile reprezentanţilor partenerilor, organizate periodic, vor fi consacrate identificării problemelor de mediu, elaborării şi evaluării unor posibile soluţii, iniţierii de acţiuni şi proiecte pentru soluţionarea lor. Prin activitatea sa, parteneriatul va deschide porţi largi către comunitatea ieşeană, stimulând interesul pentru calitatea mediului înconjurător, implicarea şi acţiunea comună pentru protejarea şi conservarea lui.

Dialogul cu ieşenii, bazat pe colaborarea cu mass – media şi pe reţeaua electronică, va fi completat de amplasarea a cel puţin unui panou informativ într-un loc public, cu o mare audienţă. Materialele destinate panoului vor consemna rezultatele activităţii parteneriatului, subliniind aspecte ale implicării cetăţenilor.

Din perspectiva proiectului, parteneriatul va reprezenta organismul care, cu autoritatea membrilor săi, va urmări îndeplinirea obiectivelor asumate, va da consistenţă şi un plus de vizibilitate acţiunilor şi mesajelor transmise către membrii comunităţii ieşene.

Proiectul „Poiana cu schit” se doreşte a fi o etapă utilă în procesul de consolidare a societăţii civile ieşene. Acţiunile propuse şi modul în care vor fi realizate izvorăsc din credinţa că una din căile spre realizarea acestui obiectiv este descoperirea şi cultivarea mândriei de a trăi în vecinătatea unui loc binecuvântat, a cărei bogăţie de lume vie, istorie şi artă devine instrument al educaţiei.

 

 

Scopul concret al proiectului

Proiectul îşi propune să descopere pentru studenţi şi elevi, pentru cât mai mulţi ieşeni, ţinutul de legendă numit „Poiana cu schit”, să le îndreptăţească bucuria şi mândria de a trăi în vecinătatea lui, să le cultive dorinţa de a-i ocroti bogăţia de lume vie, istorie şi artă.

 

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Creşterea gradului de implicare în probleme de mediu a comunităţii ieşene, prin constituirea parteneriatului „Împreună pentru sănătatea mediului ieşean”.

 

Obiectiv 2. Mai multă şi mai completă informaţie privind ANP cunoscută sub numele „ Poiana cu schit ” prin editarea unei monografii ( > 200 exemplare) şi distribuirea de pliante (> 500), prin realizarea unui panou informativ i deschiderea unei pagini web.

 

Obiectiv 3. Creşterea cu cel puţin 200 a numărului tinerilor ieşeni, în particular elevi şi studenţi, care au obţinut informaţii detaliate privind ANP „Poiana cu schit”, care au vizitat-o şi au identificat pe teren elementele care au justificat includerea zonei în această categorie: specii de floră şi faună specifice, mărturii istorice şi opere de artă modernă sculpturală.

 

Obiectiv 4 . Creşterea vizibilităţii Fundaţiei Academice „I.F. 2000” în comunitatea ieşeană

 


Ruinele schitului

 


„Piatra voievodală” Dorin Lupea

 


„Semn istoric” Corneliu Camaroschi

 


„Uroboros” Romeo Pervolovici

 


Vizualizare hartă mărită